Zväz Sovietskych Socialistických Republík, ZSSR, CCCP, SSSR

Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !

http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org

Proletári všetkých krajín spojte sa! пролетарии всех стран, соединяйтесь! Proletári všetkých krajín spojte sa! пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Zdravim vsetkych spravnych ludi komunistov kto sa citi komunistom nech prejde na forum registruje sa a prida sa ku komunite komunistov. PRACI CEST!..........http://www.cccp.freeforums.org/"

http://www.cccp.freeforums.org...............http://www.cccp.freeforums.org...............http://www.cccp.freeforums.org/

Lenin - Audio

Spomienka na....

sverdlov.mp3, (1.24MB)

Кто работал изо дня в день с товарищем

Kto rabotal izo dnia v den s tovarishchem

Свердловым, тем особенно ясно, что его

Sverdlovym, tem osobenno iasno, chto ego 

исключительный организаторский талант

iskliuchitelnyj organizatorskij talant

обеспечивал нам то, чем мы гордились с 

obespechival nam to, chem my gordilis s 

полным правом.

polnym pravom.

 

Он обеспечивал возможность дружной,

On obespechival vozmozhnost druzhnoj,

целесообразной организованной работы, которая

tselesoobraznoj organizovannoj raboty, kotoraia

была бы достойна организованных пролетарских

byla by dostojna organizovannykh proletarskikh

масс, той работы, без которой не могло бы быть

mass, toj raboty, bez kotoroj ne moglo by byt

успеха и которая всецело отвечала потребностям

uspekha i kotoraia vsetselo otvechala potrebnostiam

пролетарской революции.

proletarskoj revoliutsii.

 

Память о товарище Якове Михайловиче Свердлове

Pamiat o tovarishche Iakove Mikhajloviche Sverdlove

будет служить не только символом преданности

budet sluzhit ne tolko simvolom predannosti

революционера своему делу, не только образцом

revoliutsionera svoemu delu, ne tolko obraztsom

сочетания практической трезвости и практической

sochetaniia prakticheskoj trezvosti i prakticheskoj

умелости, полной связи с массами, с уменьем их

umelosti, polnoj sviazi s massami, s umenem ikh

направлять, но будет служить и залогом того, что

napravliat, no budet sluzhit i zalogom togo, chto

все более и более широкие массы пролетариата

vse bolee i bolee shirokie massy proletariata

пойдут все вперед и вперед к полной победе

pojdut vse vpered i vpered k polnoj pobede

коммунистической революции.

kommunisticheskoj revoliutsii.

 
Chcete vedieť dobrú stránku? www.komunisti.sk

WWW.KOMUNISTI.SK......................http://www.cccp.freeforums.org/