Zväz Sovietskych Socialistických Republík, ZSSR, CCCP, SSSR

Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !

http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org

Proletári všetkých krajín spojte sa! пролетарии всех стран, соединяйтесь! Proletári všetkých krajín spojte sa! пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Zdravim vsetkych spravnych ludi komunistov kto sa citi komunistom nech prejde na forum registruje sa a prida sa ku komunite komunistov. PRACI CEST!..........http://www.cccp.freeforums.org/"

http://www.cccp.freeforums.org...............http://www.cccp.freeforums.org...............http://www.cccp.freeforums.org/

Komunizmus/ Коммунизм

Komunizmus

Komunizmus môže označovať:

 • spoločenský systém založený na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov, príp. aj pôžitkov; opak (okrem iného) kapitalizmu
 • politické hnutia usilujúce sa o presadenie komunistického spoločenského systému v praxi
 • (nepresne ale často) štátne zriadenie (režim, politický a spoločenský systém) a/alebo politická ideológia a prax sovietskeho totalitárneho typu s komunistickou stranou ako jedinou vládnucou stranou, ktorý prvýkrát vznikol Veľkou Októbrovou Socialistickou revolúciou v cársku. Politická ideológia

  Raný komunizmus

  Idea komunizmu vznikla v Európe dávno pred Marxom a Engelsom. Už v starovekom Grécku sa táto myšlienka spájala s mýtom o „zlatom veku“ ľudstva, keď spoločnosť žila v silnej rovnováhe, pred tým ako sa rozšírilo súkromné vlastníctvo. Niektorí poukazujú na Platónovu prácu Republika a na práce iných starovekých politických teoretikov zastávajúcich komunizmus vo forme spolunažívania, a tiež na staršie kresťanské sekty tak ako je to zaznamenané v Skutkoch apoštolov.

  V 16. storočí anglický spisovateľ Thomas More vykresľuje vo svojej rozprave Utopia spoločnosť zaločenú na spoločnom vlastníctve majetku, ktorej vodcovia ju spravujú na podľa princípu zdravého rozumu. V 17. storočí sa myšlienka komunizmu objavila znovu v Anglicku. Eduard Bernstein vo svojom diele Cromwell and communism prejednáva niekoľko zoskupení v Anglickej občianskej vojne. Hlavne Diggers zastávali čisté komunistické, roľnícke myšlienky a postoj Olivera Cromwella ku týmto skupinám bol prinajlepšom rozpoltený a často nepriateľský.

  Kritika myšlienky súkromného vlastníctva pokračovala aj v ére osvietenia v 18. storočí, prostredníctvom mysliteľov ako bol Jean Jacques Rousseau. Spisovateľia ako Robert Owen sú tiež niekedy považovaní za komunistov. Poprvý krát použil slovo komunista Goodwyn Bamby v roku 1840, za francuzskym slovom communisme, počas rozhovou s Gracchus Babeuf a Abbé Constant o rovnostárstve. Bamby bol dopisovateľom Friedricha Engelsa.

  Karl Marx videl primitívny komunizmus ako pôvodne spoločenské usporiadanie ľudstva v praveku. Keď bola spoločnosť schopná produkovať prebytok, vzniklo súkromné vlastníctvo, spoločnosť sa stala nerovná, vznikli sploločenské triedy a potom feudalizmus až do svojho súčasneho stavu kapitalizmu. Následne predpovedal, že ďalši krok vo vývoji ľudstva bude návrat komunizmu, ale na vyššej úrovni než keď ľudstvo praktizovalo primitívny komunizmus. Marx tiež vyjadril myšlienku, že v komunistickej spoločnosti peniaze niesu potrebné, pretože robotníci jednoducho vyrábaju to čo je potrebne pre nich a aj ostatných.

  Vo svojej súčasnej podobe, komunizmus vyústil do hnutia pracujúcich v 19. storočí v Európe. V tom čase, ked zároveň prebiehala priemyselná revolúcia, socialistickí kritici pozorovali kapitalistickú ekonomiku, nevzdelaný pracujúci proletariát, pracovníkov v továrni ktorí pracovali v drsných podmienkach a rozširovanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými.

  Marxizmus

  Karl Marx
  Karl Marx

  Tak isto ako ostatní socialisti aj Marx a Engels usilovali o koniec kapitalizmu a systému, ktorý považovali za zodpovedný z vykorisťovania pracujúcich. Ale zatialčo skorši socialisti preferovali dlhodobú sociálnu reformu, Marx a Engels verili že ľudová revolúcia bola nevyhnutná a zároveň jediná cesta ku socializmu.

  V súlade s Marxistickým argumentom pre komunizmu, hlavnou charakteristikou života ľudí v triednej spoločnosti je vykorisťovanie; a komunizmus je potrebný, pretože má za následok plnú realizáciu slobody ľudstva. Marx nasledoval Georga Wilhelma Friedricha Hegela v pochopení slobody nie len ako neprítomnosť nátlaku, ale ako prítomnosť morálneho uspokojenia. Verili, že komunizmus umožní ľuďom robiť to čo chcú, ale tiež dosiahnuť také medziľudské vzťahy, že ľudia nebudu potrebovať vykorisťovanie. Narozdiel od Hegela, existencia tohto mravného žitia v histórii je riadená oblasťou ideí, ale pre Marxa komunizmus vyšiel z materiálu, predovšetkým rozvojom výroby.

  Marx zastával názor, že proces triedneho konfliktu a revolučného boja vedie ku víťazstvu proletariátu a založením komunistickej spoločnosti, v ktorej sa súkromné vlastníctvo časom zruší, čo znamená, že výrobky a životné prostiredky patria spoločnosti. Marx napísal niekoľko diel o živote v komunizme, čím načrtol len najzákladnejšie znaky komunistickej spoločnosti. V populárnom slogane, ktorý si osvojilo komunistické hnutie, bol komunizmus svet, v ktorom každý dáva podľa svojich možností a dostáva podľa svojich potrieb. The German Ideology bola jedna z mnohých Marxových prác, pojednávajúca o komunistickej budúcnosti.

  "V komunistickej spoločnosti, kde nikto nemá výhradné pole pôsobnosti, ale každý sa môže stať vynikajúcim v hociktorom odbore v ktorom si želá, sploločnosť reguluje všeobecnú produkciu a toto mi robí príležitosť robiť jednu vec dnes a inú vec zajtra, poľovať ráno, rybárčiť popoludní, večer pásť dobytok, kritizovať po obede tak ako chcem, bez toho aby som sa stal poľovníkom, rybárom, pastierom alebo kritikom."

  Marxovou trvalou víziou bolo pridať túto víziu do pozitívnej vedeckej teórie ako spoločnosť prešla cestou zákona ku komunizmu a politickej teórie, ktorá vysvetľuje, prečo revolučná aktivita bola potrebná.

  Na konci 19. storočia sa pojmy socializmus a komunizmus často zamieňali. Avšak Marx a Engels zastávali názor, že komunizmus nevyšiel z kapitalizmu v rozvinutom štátle, ale vyšiel z tzv. „prvej fázy“, v ktorej boli triedne rozdiely eliminované, ale s pozostávajúcimi niektorými triednymi rozdielmi. Prvá fáza nakoniec určila cestu „vyššej fáze“, v ktorej boli rozdiely zrušené a štát uz viac nie je potrebný. Lenin často používal výraz socializmus vo vzťahu ku Marxom a Engelsom predpokladanej prvej fáze komunizmu a výraz komunizmus používal na označenie Marxovho a Engelsovho výrazu pre vyššiu fázu komunizmu.

  Neskoršia orientácia, čiastočne rozšírená Leninom poskytla podporu pre mobilizačné znaky Komunistických strán v 20. storočí. Neskorší spisovatelia modifikovali Marxovu víziu pridelením ústrednej pozície štátu vo vývoji spoločnosti a dlhotrvajúcom období prechodu z prvotného socializmu na dosiahnutie plnohodnotného komunizmus.

  Niektorí Marxovi vrstovníci, ako napr. anarchista Michail Bakunin obhajovali podobné idey, ale s rozličným názorom na to, ako dosiahnuť beztriednu spoločnosť. Anarchisti sa totiž snažia o zrušenie akejkoľvek štátnej organizácie.

  Kritika komunizmu

  Množstvo spisovateľov a politických aktivistov publikovalo kritiku komunizmu. Boli nimi predovšetkým disidenti z krajín Sovietskeho bloku Alexander Solženicyn a Václav Havel; sociálni teoretici Hannah Arendtová, Raymond Aron, Ralf Dahrendorf, Seymour Martin Lipset, a Karl August Wittfogel; ekonomici Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, a Milton Friedman; historici a ďalší sociálni vedci Robert Conquest, Richard Pipes, a R. J. Rummel, antikkomunistickí ľavičiari Ignazio Silone, Saul Alinsky, Richard Wright, Arthur Koestler a Bernard-Henri Lévy; novelistka Ayn Randová; a filozofovia Leszek Kołakowski a Karl Popper sú medzi kritikmi.

  Niektorí spisovatelia predkladajú ako argument proti samotnému marxizmu nielen potlačovanie ľudských práv komunistickými režimami, ale poukazujú aj na udalosti v týchto krajinách, hlavne na Stalina, ktorý praktizoval nespravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi. Niektorí z kritikov boli formálni marxisti, ako napr. Wittfogel, Silone, Wright, Koestler (a ďalší), ktorí prispeli esejami do knihy The God that Failed (názov nepoukazuje na kresťanského boha, ale na samotný marxizmus).

  Komunistické strany mimo Varšavského paktu v krajinách Západnej Európy, Ázie, Latinskej Ameriky a Afriky sa veľmi odlišovali. Takže kritika aplikovateľná na jednu stranu nie je bezpodmienečne aplikovateľná aj na inú.

  Spoločenský systém

  Ak odhliadneme od výnimiek ako:

  • pravekej prvotno-pospolnej spoločnosti, v ktorej bol primitívny komunizmus
  • od prvých kresťanských komunít, v ktorých bolo spoločné vlastníctvo
  • a od kibucov, ktoré majú ku komunizmu veľmi blízko,

  zdá sa, že buržoázni ideológovia pokladajú komunistický spoločenský systém za utópiu.

  Už Platón spomína myšlienku zrušenia súkromného vlastníctva. Idea sa znovu vynorila až v 16. storočí u Thomas Moreho (utopický socializmus), na začiatku 17. stor. u Campanella (utopická teokracia - Slnečný štát), v 18. storočí u Mesliera a Gracchusa Babeufa. Išlo o utópie v pravom zmysle slova, pretože autori opisujú ideálnu spoločnosť, bez toho aby opísali spôsob ako k nej dospieť. Vzťahovali sa na poľnohospodársku spoločnosť, ktorá vtedy bola štandardom.

  Na začiatku 19. stor. už navrhli Saint-Simon, Étienne Cabet, Fourier a Robert Owen konkrétne usporiadať spoločnosť do komunít (komún) ako protiklad rodiacej sa priemyslovej trhovej ekonomiky.

  Moderný komunizmus založil Karl Marx spolu s F. Engelsom. Marx mal na celú vec iný názor, podľa neho sa má:

  • zrušiť vlastnícky princíp (súkromné vlastníctvo), čím sa odstráni samoodcudzenie človeka
  • vytvoriť voľné spojenie výrobcov (pracujúcich)
  • výrobu zmeniť na spoločenskú činnosť, pri ktorej sa zruší rozdiel medzi duševnou a fyzickou činnosťou a potom aj deľba práce

  Marxov súčasník P. Kropotkin nesúhlasil s Marxovou predstavou centralizovanej spoločnosti, pretože podľa neho obmedzuje individuálnu slobodu. Vnútorným protirečením komunistických teórií bola skutočnosť, že ľudia mali mať aj právo na rozdeľovanie pôžitkov rovným dielom, čo však predpokladá existenciu kritizovaného vlastníckeho princípu. Pokiaľ ide o praktickú realizáciu, Marx predpokladal, že v dôsledku „rastúcich rozporov v kapitalizme“ podmienky na realizáciu komunizmu časom vzniknú samé od seba.

  Politické hnutie

  Komunistické hnutie bolo spočiatku súčasťou socialistického hnutia. Až po roku 1917 sa stúpenci bolševickej revolúcie rozišli s ostatnými socialistami a založili si vlastnú III. (komunistickú) internacionálu, čím sa komunistické (marxisticko-leninské) hnutie jasne odlíšilo od tzv. socialistov. Základným rozdielom medzi socialistami a komunistami bolo, že socialisti chceli zmeniť kapitalizmus v komunizmus evolučne a komunisti revolučne. Boľševické komunistické hnutie neraz v mene svetlých zajtrajškov, páchalo zločiny, porovnateľné s nacistickými zverstvami, násilným šírením kresťanskej viery v stredoveku alebo islamu prostredníctvom terorizmu v súčasnosti.

  Štátne zriadenie

  V tomto prípade (čiatočne aj pri ostatných bodoch) sa pojem z veľkej časti kryje s pojmami socializmus, príp. reálny socializmus a často je ťažko ich odlíšiť. V samotných štátoch komunistického bloku sa však (aspoň v užšom zmysle) teoreticky rozlišovali pojmy:

  • socializmus: spoločensko-ekonomický systém v podstate sovietskeho typu
  • ľudová demokracia: akýsi predstupeň socializmu vo východnej Európe po druhej svetovej vojne, charakterizovaný (čisto) formálnymi črtami západných demokracií (zdanlivo viacero strán atď.)
  • komunizmus: „projekt“ spoločnosti založený na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov; toto „štádium“ samozrejme žiaden štát v praxi nedosiahol

  Systém dodnes existuje v Kórejskej ľudovodemokratickej republike, do značnej miery na Kube a čiastočne v Číne, Vietname, Laose a Zimbabwe.

  Reálny komunistický systém sa v mnohom odlišuje od svojho vzoru - marxistického modelu. Ide predovšetkým o charakteristiky ako totalita (vláda jednej – komunistickej – strany, prehnaná štátna byrokracia, odbory ako pomocný nástroj vlády), zachovanie triednych rozdielov (prinajmenšom na úrovni vládnuca vrstva verzus ostatní), zachovanie deľby práce, povýšenie marxizmu na akési náboženstvo (štátnu ideológiu) a pod.

  Napriek určitému pozitívnemu vplyvu na prerozdeľovanie prostriedkov do sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, má systém v praxi ten vážny nedostatok, že výrazne spomaľuje ekonomický rast a modernizáciu, a tým dlhodobo ani tá najlepšia sociálna, kultúrna a pod. politika nemôže efektívne fungovať. Je to spôsobené okrem nedostatku motivačných faktorov pre obyvateľstvo aj tým, že aj tento systém, bez prirodzenej obmeny vládcov a bez princípu konkurencie často umožňoval, že sa k moci dostali neschopní a nevzdelaní ľudia. Okrem toho totalitný systém režimu v komunistických krajinách podporoval rôzne nekontrolované prenasledovanie a vraždenie obyvateľstva, takže mocenské zložky, najmä v Sovietskom zväze, zabili počas 20. storočia desiatky miliónov ľudí. Tento režim zaviedol do politiky 20. storočia aj také praktiky ako kult osobnosti, ktorým vynikal napríklad sovietsky diktátor Josif Stalin.

  Faktom súčasnosti a zotrvávajúcou ukážkou komunistického vplyvu zostáva, že aj napriek tomu, že propagácia fašizmu je zakázaná, u komunistického režimu, ktorý je prinajmenšom rovnako neľudský, často žiadny takýto zákaz neexistuje.

  Obete komunizmu

  Existuje viacero odhadov počtu ľudí odsúdených pri vykonštruovaných súdnych procesoch, či na základe nedemokratických zákonov ako sú popravy, justičné vraždy, koncentračné tábory, genocída. Tieto odhady sa pohybujú v miliónoch, ale väčšinou sa značne líšia. Asi najznámejším je kolektívne dielo Čierna kniha komunizmu od štyroch francúzskych, jedného poľského a jedného českého historika. Najviac obetí pripadá na stalinistický Sovietsky zväz a Čínu Mao Ce Tunga.

  Komunizmus na Slovensku

  V Československu vznikla v roku 1921 v Prahe Komunistická strana Československa (KSČ). V roku 1938 bola jej činnosť na Slovensku zakázaná. Vedenie strany odišlo do Moskvy a po rozpade ČSR v roku 1939 sa KSČ na Slovensku organizačne osamostatnila a premenila na KSS s vedením v Moskve.

  V parlamentných voľbách 26.5.1946 v znovu zjednotenom Československu bola na Slovensku KSS porazená Demokratickou stranou, zatiaľ čo v Čechách zvíťazila KSČ.

  Vo februári 1948 (víťazný február), došlo ku komunistickému prevratu, po ktorom sa Československo stalo socialistickým štátnym útvarom až do roku 1989. Po prevrate v roku 1989 (nežná revolúcia) došlo na Slovensku ku prudkým demokratizačným zmenám.

  Vysporiadanie sa s komunistickou minulosťou

  Po Nežnej revolúcii v roku 1989 boli na Slovensku zrušené Ľudové milície, ozbrojené zložky KSČ. Bola zrušená ústavou zaručená vedúca úloha KSČ v spoločnosti. Na internete boli zverejnené mená osôb, ktoré spolupracovali s komunistickou tajnou službou ŠtB. V Národnej rade SR bol prijatý zákon o protikomunistickom odboji.


Коммунизм
Коммунизм может указать:

     * Социальная система, основанная на совместной собственности на средства производства, в конечном итоге. и вознаграждения, в противном случае (среди прочих) капитализм
     * Политических движений, которые стремятся поощрять коммунистической социальной системы, на практике
     * (Но зачастую неточно) создание (режим, политическая и социальная система) и / или политической идеологии и практики советского тоталитарного типа Коммунистической партии как единственной правящей партией, которая впервые возникла Великой Октябрьской социалистической революции в царя. Политическая идеология

Раннее коммунизма

Идея коммунизма в Европе была создана задолго до Маркса и Энгельса. Уже в Древней Греции, это было связано с жертвами "золотой век" человечества, когда она жила в сильном баланса до продлил частной собственности. Некоторые указывают на работе Платона Республики и работы других древних политических teoretikov оккупационных коммунизма в форме сосуществования, а также для пожилых христианской секты, как это записанные в Деяниях Апостолов.

В 16-м века Английский писатель Томас Больше в его изображение дискуссии утопия компании zaločenú для совместного владения имуществом, в котором лидеры управлять в соответствии с принципом здравого смысла. В 17-м века, идея коммунизма, как раз в Англии. Эдуард Бернштейн в своем Кромвель и коммунизм слышал число кластеров в Английской гражданской войны. В частности, старатели принял коммунистическую чистыми, в сельских районах идеи и взгляды Оливер Cromwella этих групп была в лучшем случае rozpoltený и часто враждебно.

Критика идеи частной собственности продолжалась в эпоху Просвещения в 18 века, в мыслителями, как Жан Жак Руссо. Писателей, таких, как Роберт Оуэн, также иногда считаются коммунисты. Первый раз употребил слово Коммунистической Goodwyn Bamby в 1840 году, французское слово коммунизм во Rozhovo с Гракх Babeuf и аббат постоянная эгалитаризма. Bamby был КОРРЕСПОНДЕНТОВ Фридриха Энгельса.

Карл Маркс видел, как коммунизм изначально примитивной социальной организации человечества в доисторические времена. Когда компания была в состоянии производить излишки, является частной собственностью, компании стало неравномерным, понесенные sploločenské классе, а затем феодализм в его нынешнем состоянии капитализма. Следовательно, предсказал, что следующий шаг в развитии человеческого потенциала будет возвращение коммунизма, но на более высоком уровне, чем тогда, когда человечество практикуется примитивный коммунизм. Маркс также высказал идею о том, что деньги в коммунистическом обществе нет необходимости, поскольку работники просто производить то, что является необходимым для них и других.

В своем нынешнем виде коммунизма привел в движение работников 19th века в Европе. В то время, когда промышленная революция проходила в то же время, Социалистическая критики отметили капиталистической экономики, необразованным рабочего класса, трудящихся на заводе, кто работал в тяжелых условиях и расширение разрыва между богатыми и бедными.

Марксизм

Карл Маркс

А также другие социалисты, и Маркс и Энгельс стремились, чтобы положить конец системе капитализма, который считается ответственным за эксплуатацию трудящихся. Но в то время как социалисты раньше preferovali долгосрочные социальные реформы, Маркс и Энгельс считали, что народная революция была необходима, и в то же время, единственный путь к социализму.

В соответствии с марксистско аргумент в пользу коммунизма, главной особенностью жизни людей в классе эксплуатации, и коммунизм это необходимо, потому что это приводит к полному осуществлению права на свободу человечества. Маркс последовали Георг Вильгельм Фридрих Hege в понимании свободы не только как отсутствие давлению, но, как наличие морального удовлетворения. Поверьте, что коммунизм позволит людям делать то, чего они хотят, но и для достижения таких межличностных отношений, что люди не нуждаются в эксплуатацию. В отличие от Hege, существование такой моральной жизни в истории зоны, контролируемой идей, но и для Маркса, коммунизм вышел из материала, в частности, с развитием производства.

Маркс считает, что процесс класс конфликтов и революционной борьбы ведет к победе пролетариата и создание коммунистического общества, где право частной собственности на время отменяются, а это означает, что продукты и деньги, принадлежащие компании. Маркс написал несколько работ о жизни коммунизма, в котором изложены основные характеристики коммунистического общества. В популярным лозунгом, который был принят в коммунистическом движении, коммунизм был мир, в котором каждому дает по его способностям и получает в соответствии со своими потребностями. Немецкая идеология была одной из многих работ Marxova занимающихся коммунистического будущего.

         "В коммунистическом обществе, где никто не имеет исключительного места, но каждый может стать большой в любой области, в которой она хотела sploločnosť регламентирует общие производственные и это делает меня возможность делать сегодня одно, и другое дело завтра утром, охота, рыбалка во второй половине дня, Вечером пасти скот, критиковать после обеда, как я хочу, не стали охотники, рыболовы, пастух или критика ".

Marxova постоянное видение заключается в том, чтобы добавить эту мечту в позитивной научной теории, как компания прошла путь от коммунизма к закону и политической теории, которая объясняет, почему революционная деятельность была необходима.

В конце 19-го века, концепция социализма и коммунизма часто zamieňali. Однако, Маркс и Энгельс считали, что коммунизм в капитализм в развитых štátle, но вышли из так называемых. "Первый этап", в котором класс разногласия были устранены, но с некоторыми различиями, состоящий класс. На первом этапе в конечном счете, определить пути "высокий уровень", в которой различия были отменены, и государство больше не нужен. Ленин часто используется термин социализм в отношении Маркса и Энгельса оценкам, первая фаза коммунизма, термин используется для обозначения коммунизма и Marxova Engelsovho срок по более высокой фазе коммунизма.

Позднее внимание, в частности, Ленин продлил оказывать поддержку мобилизации признаки Коммунистической партий в 20-м века. Позже писатели изменить Marxova видения для выделения центральной позиции государства в создании затянувшийся период перехода от начального до достижения полноценного социализма, коммунизма.

Некоторые экспертные Маркс, например. анархист Михаил Бакунин утверждал в пользу подобных идей, но с разными мнениями о путях достижения beztriednu компании. Анархист старается об отмене какой-либо государственной организации.

Критика коммунизма

Количество писателей и политических деятелей опубликовала критику коммунизма. Они были в основном диссиденты от советского блока Александр Солженицын и Вацлав Гавел, социальные теоретики, Ханна Арендт, Раймон Арон, Ральф Дарендорф, Сеймур Мартин Lipset, и Карл Август Wittfogel; ekonomici Фридриха Хайека, Людвига фон Мизеса, и Милтон Фридман, историки и другие социальные ученые Роберт завоевания, Ричард Пайпс, и Р. J. Rummy, antikkomunistickí оставил Ignazio власти, Саул Alinsky, Ричард Райт, Артур Кестлер, и Бернар-Анри Леви; novelistka Айн Рэнд, философия Лешек Kołakowski и Карла Поппера относятся к числу критиков.

Некоторые писатели predkladajú как аргумент против самого себя marxizmu не только в подавлении прав человека коммунистическими режимами, но также указывают на события в этих странах, особенно к Сталину, который практиковал несправедливое отношение к людям. Некоторые критики были formálni марксистов, например. Wittfogel, власть, Райт, Кестлер (и другие), которые способствовали эссе в книге Бог, что Ошибка (имя не христианского Бога, но самого марксизма).

Коммунистической партий вне Варшавского договора в странах Западной Европы, Азии, Латинской Америки и Африки очень разнообразны. Так что критика, применимые к одной стороне, не обязательно применимо к другим.

Социальная система

Помимо исключений, таких как:

     * Pravekej prvotno-pospolnej компании, который был примитивный коммунизм
     * В первых христианских общинах, в которых она была в общей собственности
     * И от киббуца, которые очень близки к коммунизму,

Похоже, что средний класс Ideológovia рассмотрел коммунистической социальной системы, для утопии.

Платон уже упомянул идею упразднения частной собственности. Идея вновь появились в 16-м века, с Томасом Подробнее (утопический социализм), в начале 17-го века. В Кампанелла (утопической теократия - Солнечный государства), в 18-м века в Meslier и Гракх Babeuf. Было utópie в строгом смысле этого слова, поскольку авторы описывают идеал общества, не описать, как воспользоваться ей. С учетом сельскохозяйственного общества, который затем был стандарт.

В начале 19-го века. уже предложил Сен-Симон, Этьен Кабе, Фурье и Роберт Оуэн частности тем компания в общин (муниципалитетов), в отличие от промышленных формирующейся рыночной экономике.

Основ современного коммунизма Карл Маркс, вместе с F. Энгельса. Маркс был все это иначе, как это и должно быть:

     * Отменить принцип владения (частная собственность), которая позволит устранить мужчина samoodcudzenie
     * Создать неплотное соединение производителей (работников)
     * Производство изменения в социальной активности, которая будет отменена разница между психической и физической активности, а потом разделении труда

Маркс современных П. Кропоткин Marxova несогласие с идеей о централизованной компании, поскольку, по его ограничивает свободу личности. Внутренние противоречия коммунистической теорией состоит в том, что люди должны иметь право на распределение благ будут распределены в равных долях, но это предполагает наличие критике proprietorships принципе. Что касается практической реализации, Маркс предсказывал, что в результате "растущие противоречия в капитализм" условия для осуществления коммунизма, раз они возникают друг от друга.

Политические движения

Коммунистическим движением первоначально был частью социалистического движения. Только после 1917 года, сторонники большевистской революции rozišli с другими социалистами, и основал свою собственную III. (Коммунистической) International, которая Коммунистической (марксистско-ленинской) движение четко, помимо так называемых. Социалистов. Фундаментальное различие между социалистами и коммунистами в том, что социалисты хотели бы изменить капитализм, коммунизм в эволюционных и революционных коммунистов. Большевистская коммунистическими движение часто во имя света завтра, páchalo преступления, сопоставимые с нацистскими зверствами, насилием распространением христианской веры в средневековье или ислам с помощью терроризма в настоящее время.

Государство

В этом случае, (čiatočne равно как и другие предметы), концепция в значительной степени совпадают с концепцией социализма, в конце концов. реальный социализм, и зачастую бывает сложно отличить их. В странах коммунистического блока, однако (по крайней мере в строгом смысле) теории различие терминов:

     * Социализма: социально-экономическая система, в сущности, Советский Союз
     * Народная демократия: вроде появления социализма в Восточной Европе после Второй мировой войны, которая характеризуется (чисто) формальные черты западных демократий (казалось бы, больше партий и т.д.).
     * Коммунизм, "проект" компании основанных на совместной собственности на средства производства, этот "этап" Конечно, ни одно государство, на практике не

Эта система все еще существует в Северной Корее, в основном на Кубе и частично в Китае, Вьетнаме, Лаосе и Зимбабве.

Реальные коммунистической системы во многом отличается от своей модели - marxistického модели. Это, в частности, по совокупности характеристик (государственные одна - Коммунистическая - участник, чрезмерные государственные бюрократии, профсоюзов, чтобы помочь правительству), техническое обслуживание класса различия (по крайней мере, на уровне правящего класса в сравнении с другими), поддержание разделения труда, продвижении по службе marxizmu в своего рода религию (государственная идеология ) И так далее.

Несмотря на некоторый положительный эффект на выделение средств для социальной, культурной и образовательной областях, система на практике отсутствие серьезной, что значительно замедляет экономический рост и модернизацию, и, следовательно, не самым лучшим долгосрочных социальных, культурных и так далее. Политика не может функционировать эффективно. Это связано с отсутствием мотивации факторов, в дополнение к населению, и что эта система, без природных вариаций правителей и принцип свободной конкуренции, зачастую позволяющие получить власть и не nevzdelaní человек. Кроме того, система тоталитарного коммунистического режима в странах, поддерживает различные, не преследования и убийства населения, с тем, что власть компонентов, в частности, в Советском Союзе, были убиты в ходе 20-й века, десятки миллионов людей. Этот режим ввел политику по 20 века, и такая практика, как культ личности, которые отличаются как советского диктатора Иосифа Сталина.

Тот факт, нынешний продолжает демонстрацию коммунистического влияния состоит в том, что, несмотря на тот факт, что поощрение фашизма запрещена в коммунистический режим, который является по меньшей мере столь же неестественным, зачастую, нет такого запрета не существует.

Жертвы коммунизма

Есть ряд оценок количества людей, приговоренных в vykonštruovaným судебного процесса, будь то на основе недемократичных законов, таких, как казни, судебные убийства, концлагеря, геноцид. Эти оценки идут в миллионы, но в основном существенно отличаться. Пожалуй, наиболее известным является коллективной работой Черная книга коммунизма из четырех французских, один польский и чешский историк. Большинство жертв приходится сталинских Советского Союза и Китая, Мао Це Тунга.

Коммунизм в Словакии

В Чехословакии был основан в 1921 году в Праге Коммунистической партии Чехословакии (ККЦ). В 1938 году ее работа была запрещена в Словакии. Партийного руководства отправился в Москву и после распада Чехословакии в 1939 году, КНЦ РАН Словакия организационно независимых и обратился к КГБ с руководством в Москве.

В парламентских выборах 26.5.1946 вновь в единой Чехословакии была в Словакии KSS забитых-демократическая партия, в то время как в Чешской Республике выиграл KSC.

В феврале 1948 года (победа февраля), то коммунистическая переворот, после которого Чехословакия стала социалистической государственной услуги до 1989 года. После переворота в 1989 году (бархатной революции) произошло в Словакии на быстрых демократических перемен.

Решение проблем, связанных с коммунистическим прошлым

После бархатной революции в 1989 году были отменены в Словакии, народное ополчение, вооруженные силы KSC. Она была отменена Конституция гарантирует KSC ведущую роль в обществе. В Интернете были опубликованы имена тех, кто сотрудничал с коммунистическими спецслужбами STB. Национальный совет принял закон о борьбе с восстанием.

 
Chcete vedieť dobrú stránku? www.komunisti.sk

WWW.KOMUNISTI.SK......................http://www.cccp.freeforums.org/