Zväz Sovietskych Socialistických Republík, ZSSR, CCCP, SSSR

Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !   Proletári všetkých krajín spojte sa !

http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org http://www.cccp.freeforums.org

Proletári všetkých krajín spojte sa! пролетарии всех стран, соединяйтесь! Proletári všetkých krajín spojte sa! пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Zdravim vsetkych spravnych ludi komunistov kto sa citi komunistom nech prejde na forum registruje sa a prida sa ku komunite komunistov. PRACI CEST!..........http://www.cccp.freeforums.org/"

http://www.cccp.freeforums.org...............http://www.cccp.freeforums.org...............http://www.cccp.freeforums.org/

Socializmus/ Социализм

Socializmus

Socializmus je

  • politická a ekonomická teória obhajujúca spoločné vlastníctvo, kontrolu celej výroby, distribúcie a výmeny ako spravodlivý spôsob účasti na národnom bohatstve
  • politické hnutie opierajúce sa o takúto teóriu; v súčasnosti sa delí na:
    • sociálno-demokratický prúd (sociálno-demokratické strany sa v záp. Európe označujú ako "socialistické")
    • komunistický prúd
  • politické zriadenie opierajúce sa o takúto teóriu; formálnejšie v 20. storočí u marxistov-leninistov zriadenie ako druhá fáza vývoja ku komunizmu (ľudová demokracia -> socializmus -> komunizmus)

Dejiny

Robert Owen
Robert Owen

Výraz po prvýkrát použili ako pojem na začiatku 19. storočia vo svojich dielach Francúzi Charles Fourier a gróf Henri de Saint-Simon, hoci ich predbehli pokusy Roberta Owena s kooperatívnou kontrolou výroby v jeho dielňach v škótskom New Lanarku po r. 1800.

Takmer o 50 rokov neskôr zrevolucionizoval Karl Marx socialistické politické ideály záverom, že zisk kapitalistu pochádza z vykorisťovania robotníka, a svojím argumentom, že iba pracujúce masy môžu vybudovať socialistickú spoločnosť. Otázka cesty, ktorou by sa mal tento cieľ dosiahnuť, ako aj spôsobu, akým by mal tento proces prebiehať, vyvolali rozpory, na základe ktorých vznikli veľmi rozdielne socialistické strany. V niektorých boli umiernení reformátori, v iných extrémne ľavicoví komunisti, ktorí považovali násilnú revolúciu za jediný spôsob dosiahnutia zmeny. V najrozvinutejších krajinách sa prijali niektoré aspekty socializmu, ako napríklad sociálne zabezpečenie, ale do 90. rokov 20. storočia väčšina čistej ideológie stratila životaschopnosť a socializmus sa stal politickou a sociálnou filozofiou, ktorá zostala spätá s trhovými silami. Prvým štátom, kde došlo k výhlaseniu komunizmu, bolo Rusko v roku 1917, keď sa k moci dostal Lenin. Bolo to to po októbrovej revolúcii.

 

Социализм

Социализм является

     * Политическая и экономическая теория obhajujúca в общей собственности, контроля на всей территории производства, распределения и обмена, как способ справедливого участия в национальном богатстве
     * Политического движения на основе этой теории, поскольку она подразделяется на:
           на социально-демократических ток (Социал-демократической партии в Зап. Европе, которая называется "социалистическая")
           нынешняя коммунистическая
     * Политический истеблишмент, на основе этой теории, формально в 20-м U-века марксисты leninistov учреждение в качестве второго этапа развития к коммунизму (Народная демократия -> социализм -> коммунизм)

История
Роберт Оуэн
Роберт Оуэн

Этот термин впервые использован в качестве концепции в начале 19-го века в своих работах, Шарль Фурье и французской кол Анри де Сен-Симон, хотя их попытки predbehli Роберта Оуэна с совместным контролем над производством в свои объекты в Шотландии после Нового Lanark 1800.

Почти 50 лет спустя zrevolucionizoval Карл Маркс социалистическую политические идеалы пришли к выводу, что капиталисты прибыль идет от эксплуатации трудящихся, и его довод, что только рабочие массы можно построить социалистическое общество. Вопрос о путешествии, которые должны быть достигнуты, а также, каким образом они должны запустить этот процесс, привели к конфликтам, на основе которой возникла весьма различных социалистических партий. Некоторые из них были умеренными реформаторами, другие экстремальные левые коммунисты, которые считаются насильственной революции как единственного пути для достижения перемен. В большинстве развитых стран были приняты некоторые аспекты социализма, такие, как социальное обеспечение, но в 90-й 20 века, большинство чисто идеологии утратил жизнеспособность и социализма стала политической и социальной философии, которая по-прежнему привязаны к рыночным силам. Первой страной, где было заявление о коммунизме, Россия была в 1917 году, когда Ленин к власти. Это произошло после Октябрьской революции.

 
Chcete vedieť dobrú stránku? www.komunisti.sk

WWW.KOMUNISTI.SK......................http://www.cccp.freeforums.org/